Usein kysytyt kysymykset

Kulkuri on tarkoitettu vain ulkomailla asuville suomalaisille lapsille. Suomessa asuvat perusopetusikäiset eivät voi opiskella Kulkurissa. Poikkeuksena on suomi äidinkielenä -opiskelu Ahvenanmaalla.

Koulukielen vaihtamista kannattaa aina harkita tarkkaan. Koulussa ja koulukielellä lapsi oppii ns. tiedonalojen kielen. Sen avulla opitaan tietojen erittelyä, yhdistämistä ja kokonaisuuksien hallitsemista, toisin sanoen ajattelua. Ajattelukielen oppiminen vie vuosia. Jos lapsen koulukieli vaihtuu usein, voi käydä niin, ajattelukieli ei kehity millään kielellä. Oppimisen kannalta on tärkeää, että lapsella on vähintään yksi vahva ajattelukieli, jolla hän voi ymmärtää käsitteellisiä asioita ja oppia uutta. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun valitaan ulkomailla asuvan lapsen koulua ja koulukieltä.

Kulkurissa opiskelu edellyttää äidinkielistä tai äidinkielen omaista suomen kielitaitoa. Paikallista tai kansainvälistä koulua käyvä lapsi on oppinut biologian, historian, matematiikan ja muiden kouluaineiden käsitteet muulla kuin suomen kielellä. Jos hän aloittaa suomenkielisen opiskelun, hän tarvitsee erityisen paljon tukea ja ohjausta. Hakuvaiheessa voimme edellyttää Kulkurin kielitestiä.

Ehdoton edellytys Kulkurissa opiskelulle on, että lapsi osaa lukea ja kirjoittaa suomen kielellä (1. luokalle ilmoittautuvaa lukuun ottamatta).

Kulkurilla on verkossa tehtävä maksullinen kielitesti. Testi auttaa hahmottamaan oppilaan kielitaidon eri osa-alueiden tasoa. Testi on suuntaa antava. Se kertoo, onko suomen kieli lapselle äidinkielen vai toisen kielen tasoinen ja helpottaa oikean kurssin valintaa.

Jos kurssin alettua kuukauden sisällä huomaa, että kurssi on lapselle liian helppo tai vaikea, kurssia voi vaihtaa. Vaihdoksesta voi aiheutua lisäkustannuksia kurssimaksun ja uuden tarvittavan oppimateriaalin muodossa.

Kurssin voi peruuttaa Kulkurin tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruuttamista.

Verkkokoulun lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa. Opiskelun aloittaminen on helpointa lukuvuoden alussa. Jos perhe muuttaa ulkomaille syyslukukauden aikana tai vuodenvaihteessa, opiskelun voi aloittaa silloin.

Koko oppimäärän syyslukukauden ja koko lukuvuoden opintoihin voi hakea lokakuun loppuun mennessä. Kevätlukukauden koko oppimäärän opintoihin voi hakea tammikuun loppuun mennessä.

Yksittäisillä kursseilla voi aloittaa myöhemminkin lukukauden aloittamisen jälkeen. Silloin on otettava huomioon, että myöhemmin kurssilla aloittaminen tarkoittaa myös tiukempaa opiskelutahtia, että ehtii suorittaa kurssin lukukauden aikana.  

Jos oppilas on ulkomailla ja poissa koulusta vain muutaman kuukauden, kannattaa ensisijaisesti sopia opiskelusta oman koulun kanssa. Eri kouluissa on käytössä eri oppikirjoja ja oppiaineissa edetään eri tahtia. Vieraaseen verkkokouluympäristöön hyppääminen lyhyeksi ajaksi on haasteellista.

Jokainen perusopetusikäinen tarvitsee etäopiskelua ohjaavan aikuisen lähiohjaajan. Peruskoululainen ei ole itseohjautuva, eikä sitä voi lapselta vaatia. Oman oppimisen ohjaamista vasta harjoitellaan, ja siihen tarvitaan lähiohjaajan tukea ja apua.

Lähiohjaaja vastaa opiskelun sujumisesta kotona: suunnittelee opiskeluaikataulun yhdessä oppilaan kanssa, ohjaa opiskelua ja huolehtii siitä, että tehtävät tehdään ja palautetaan ajallaan. Ilman aikuisen ohjausta, apua ja tukea ei perusopetusikäinen oppilas selviydy etäopiskelusta.

Kyllä. Verkkokoulun ohjeet ja sisällöt ovat suomenkielisiä.

Lähes kaikilla kursseilla on käytössä digitaalinen oppimateriaali. Osalla kursseista voi valita digitaalisen tai painetun oppikirjan.

Jokaisella kurssilla tarvitaan ilmoittautumislomakkeessa mainittu oppimateriaali. Ilman sitä opiskelu ei onnistu.

Etäkouluna Kulkuri ei ole perusopetuslain mukainen koulu eikä saa valtionosuutta niin kuin muut perusopetuksen järjestäjät Suomessa. Harkinnanvarainen valtionavustuksemme kattaa noin 60 % toiminnan kuluista. Loppu katetaan kurssimaksuilla.

Syys- tai kevätlukukauden kurssimaksu on hiukan yli puolet koko lukuvuoden kurssimaksun hinnasta. Hankittavien oppimateriaalien hintoihin opiskeluaika ei vaikuta.

Sisaralennus ei ole mahdollinen.

Opiskelusta saa opintosuoritusotteen, josta käy ilmi, mitä aineita oppilas on opiskellut. Kurssit koostuvat moduuleista ja otteessa on myös jokaisen suoritetun moduulin arvosana. Kun koko kurssi on suoritettu, otteeseen merkitään kurssiarvosana.

Suomessa paluuoppilaan luokalle sijoittamisesta päättää rehtori. Kulkurin opintosuoritusote on yleensä riittänyt siihen, että lapsi on voinut jatkaa opiskelua ikäänsä vastaavalla luokalla Suomessa.

Kulkurissa voi suorittaa peruskoulun oppimäärän kokonaan tai osittain ja saada päättötodistuksen erityisessä tutkinnossa. Kulkurin oppilaiden erityiset tutkinnot ottaa vastaan ja päättötodistukset kirjoittaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Päättötodistuksella voi osallistua yhteishakuun.

Kyllä voi, yhtä tai useampaa oppiainetta. Tarvittaessa voi suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän.

Kyllä voi. Suurin osa Kulkurin oppilaista käy ulkomailla paikallista tai kansainvälistä koulua ja täydentää sen opetusta esimerkiksi äidinkielen ja ruotsin kielen opinnoilla. Ulkomailla koulua käyvät voivat opiskella myös Suomen historiaa tai vaikka kotitaloutta. Paikallisen koulun ohessa opiskeltavat aineet voi valita tarpeen, motivaation ja lapsen jaksamisen mukaan.

Ulkomailla asuvat lapset ovat asuinmaan koululainsäädännön alaisia ja opiskelu Kulkurissa on vapaaehtoista. Oman äidinkielen opiskelu on ulkomailla asuvalle lapselle erityisen tärkeää, ja suosittelemme kaikille vähintään sen opiskelua.

Koko Peruskoulu Kulkurissa

Yläkoulussa (luokat 7‒9) voi opiskella kaikkia pakollisia aineita. Alakoulussa (luokat 1‒6) voi opiskella pakollisia lukuaineita. Kaikkia aineita opiskelemaan haetaan, ks. Näin haet Kulkuriin.

Jos tavoitteena on perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen ja lapsi kuuluu kirkkoon, on uskontoa opiskeltava. Jos lapsi ei kuulu kirkkoon, 7.-9.-luokilla voi opiskella myös elämänkatsomustietoa.

Jos tavoitteena on perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen, ruotsi on pakollinen aine. Jos oppilas on asunut ulkomailla siitä asti, kun ruotsin opiskelu olisi suomalaisessa koulussa alkanut, voi 9. luokan oppilas anoa vapautusta ruotsin opiskelusta. Anomuksen käsittelee ja mahdollisen vapautuksen myöntää Kulkurin oppilaiden päättöarvioinnista vastaava Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Päättökoe on erityisen tutkinnon ainoa virallinen ja valvottu koe, ja se on peruskoulun päättöarvosanan edellytys. Jos ei suorita kurssin päätteeksi päättökoetta ei saa päättöarvosanaa. Päättökoe suoritetaan 9. luokan lukuaineiden kurssien ja 8. luokan historian kurssin päätteeksi. Päättökokeen tekeminen ei ole pakollista: opiskella voi ilmankin päättökokeen suorittamista. Silloin saa kurssiarvosanan ja opintosuoritusotteen.

Koko oppimäärää Kulkurissa suorittavilta päättökokeet ja päättötodistus tarvitaan, jos lapsi hakee Kulkurin kautta saatavalla todistuksella Suomen yhteishaussa lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Päättöarvioinnista vastaa yhteistyökoulumme Helsingin yliopiston Viikon normaalikoulu.

Kulkurin suomen kielen ja kirjallisuuden päättötodistuksella hakija voi todistaa suomen kielitaitonsa useissa suomalaisissa yliopistoissa, jos hakee opiskelemaan ulkomaisella ylioppilastodistusta vastaavalla todistuksella.

Kulkurissa opiskellaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Oppilas voi opiskella eri luokka-asteiden opintoja joustavasti tarpeen, aiempien opintojen ja tavoitteiden mukaan.

Kurssi on suoritettava lukuvuoden aikana kurssivaatimusten mukaisesti. Jos oppilas ei ole suorittanut kurssia lukuvuoden loppuun mennessä kokonaan, siitä ei saa hyväksyttyä kurssisuoritusta. Vastaavalle kurssille voi halutessaan ilmoittautua seuraavana lukuvuonna uudestaan. Uuden kurssimaksun lisäksi kustannuksia voi aiheutua vaihtuneesta oppimateriaalista.

Erityisessä tutkinnossa selvitetään näyttöjen ja kokeiden avulla oppilaan tietoja ja taitoja suhteessa perusopetuksen oppimäärän tavoitteisiin. Kulkurissa se tarkoittaa sitä, että kurssin päätteeksi on osallistuttava valvottuun päättökokeeseen (lukuaineet). Taito- ja taideaineissa näytöt annetaan kurssin aikana koottavalla portfoliolla.

Erityiseen tutkintoon ei kuulu valinnaiset aineet eikä oppilaanohjaus oppiaineena.

Liikunta on pakollinen aine ja yläkoulussa sitä opiskellaan kaikilla luokilla 7-9. Urheiluharrastus ei vapauta oppilasta liikunnan opiskelusta, vaan myös kilpaurheilijoiden on suoritettava suomalaisen opetussuunnitelman mukainen liikunnan kurssi.

Opiskelu Kulkurissa

Verkkokoulussa voi opiskella ja tehdä tehtäviä silloin kun se itselle sopii. Jokaisella kurssilla on lukuvuoden aikana joitakin reaaliaikaisia tapaamisia. Aikaerojen vuoksi oppilaat voivat yleensä valita useammasta aikaehdotuksesta itselleen sopivan.

Tablettia ei suositella ensisijaiseksi opiskelulaitteeksi. Verkkokoulun Canvas-oppimisympäristö ei toimi mobiililaitteella yhtä hyvin kuin tietokoneella. Verkkokoulussa vastaukset kirjoitetaan pääasiallisesti koneella, joten tablettia käytettäessä erillinen näppäimistö on välttämätön.

Saman perheen lapset voivat vuorotella ja käyttää samaa konetta, jos se on perheen puolesta mahdollista. Jos lapset opiskelevat Kulkurissa kaikkia aineita, jokainen tarvitsee oman koneen.

Kulkurin kursseilla edetään kuukausimoduuleissa syyskuusta toukokuuhun. Opiskelujärjestys ja sisällöt kerrotaan kurssin opinto-ohjelmassa. Jos oppilas haluaa edetä kurssilla omaan tahtiin, siitä täytyy neuvotella kurssin opettajan kanssa.

Kurssiuudistukset ja muut muutokset saattavat vaikuttaa opiskelun etenemiseen. Kaikki kurssit voi suorittaa ohjeellisen aikataulun mukaan syys–toukokuun aikana.

Jos kurssilla on kokeita, niistä kerrotaan kurssin aloitusohjeissa. Kurssikokeiden järjestämisen käytännöt riippuvat kurssista, joten tutustu kurssiohjeisiin huolellisesti.

Kulkurin opettajat ja opinto-ohjaaja ovat oppilaiden ja lähiohjaajien tukena verkko-opinnoissa. Koko oppimäärää suorittavat alakoulun oppilaat ja lähiohjaajat saavat opinto-ohjausta tarvittaessa. Yläkoulun koko oppimäärää suorittaville oppilaille ja lähiohjaajille opinto-ohjaus on pakollista. Edellytämme aktiivista vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien ja lähiohjaajan puolelta, jotta voimme Kulkurissa tukea haastavia etäopintoja.

Kulkuri ei tarjoa erityisopetusta, tehostettua tai erityistä tukea.

Kulkurista ei saa valmista lukujärjestystä. Lähiohjaajan tehtävänä on laatia lukujärjestys tai vastaava viikoittainen opiskelusuunnitelma yhdessä lapsen kanssa. Suunnitelman noudattaminen on lapsen ja lähiohjaajan vastuulla. Vain Kulkurissa opiskelevat oppilaat ja lähiohjaajat saavat opintojen suunnitteluun tukea opinto-ohjaajalta.