Om oss

Bakgrunden till Nomadskolan

Det har redan länge varit möjligt för finländska barn och ungdomar som bor utomlands att läsa grundskolekurser på distans genom “Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu” som upprätthålls av Kansanvalistusseura (KVS). Våren 2008 fick Distis – institutet för distansstudier – projektfinansiering av Utbildningsstyrelsen för att starta upp en motsvarighet för finlandssvenska barn. Projektet kom igång på våren -08 och tog fart under hösten samma år. Meningen var att göra det mö-jligt för alla finlandssvenska barn som bor utomlands att studera och få handledd undervsining i, i första hand, modersmålet och finska. Nomadskolan startade un-dervisningen för en pilotgrupp elever under våren 2009.

Under perioden 2010 till juli 2014 lydde Nomadskolan under Seminarieskolan i Ekenäs (Raseborg). Fr.o.m. 1.8.2014 lyder Nomadskolan under Pojo kyrkoby skola i Raseborg. Utbildningsstyrelsen finansierar verksamheten.

Nomadskolans vision

  • Nomadskolan erbjuder flerformsundervisning.
  • Nomadskolan prioriterar finlandssvenska läromedel i mån av möjlighet.
  • Nomad integrerar verktyg och resurser som finns tillgängliga på webben för att skapa en mångsidig miljö för lärandet.
  • Nomad stannar inte, utan lever med tidens möjligheter och krav. Då nya idéer, elever, lärare och resurser möts på vägen utvecklas verksamheten.
  • Det viktigaste i en skola är varken läraren eller eleven. Det viktigaste är inte hell-er vitsorden. Det viktigaste är en meningsfull, lärorik helhet i mötet mellan lärar-en och eleven.
  • Det går att kombinera socialt liv i en mångsidig webbmiljö med läroplanens krav