Etäkoululainen tarvitsee lähiohjaajan

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Hän vastaa opiskelun sujumisesta kotona: suunnittelee opiskeluaikataulun yhdessä oppilaan kanssa, ohjaa opiskelua ja huolehtii siitä, että tehtävät tehdään ja palautetaan ajallaan. Ilman aikuisen ohjausta, apua ja tukea ei perusopetusikäinen oppilas selviydy etäopiskelusta.

Etäopiskelun lähiohjaus on kunnossa, kun

 • lasta ohjaa kotona huoltaja tai muu aikuinen lähiojaaja, joka on läsnä oppilaan arjessa  TAI
 • lapsi käy opiskelemassa ohjausta tarjoavassa oppilaitoksessa tai pienryhmässä.

Vaikka lähiohjaaja on perheen ulkopuolinen aikuinen tai lapsi opiskelee ohjausta tarjoavassa oppilaitoksessa tai pienryhmässä, päävastuu ohjauksesta ja opiskelun sujumisesta on aina lapsen huoltajalla.

Etäkoululaisen lähiohjaajan pelisäännöt

 1. Peruskouluikäinen ei saa jäädä yksin koulunkäynnin kanssa.
  Peruskoululainen ei ole itseohjautuva, eikä sitä voi lapselta vaatia. Oman oppimisen ohjaamista vasta harjoitellaan, ja siihen tarvitaan lähiohjaajan tukea ja apua.
 1. Verkkokoulu ei ole koulutien pikaväylä
  Oppimiseen tarvitaan aina aikaa – etänä usein enemmän kuin lähikoulussa. Verkossa ei voi piiloutua takapulpettiin vaan jokaisen on oltava aktiivinen oppilas.
 1. Ohjaa, tue ja auta, mutta älä tee koulutyötä lapsen puolesta.
  Opiskelu verkkokoulussa perustuu luottamukseen. Muistathan, että opettaja arvioi lapsen, ei ohjaajan osaamista.
 1. Ole aktiivinen.
  Onnistunut verkko-opiskelu vaatii aktiivista kommunikointia opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. On tärkeää, että opiskelutilanne on sekä koulun että kodin tiedossa. Lähiohjaajalla on velvollisuus kertoa, jos lapsi tarvitsee opinnoissa opettajan tai opon apua.

Lähiohjaaja

 • luo puitteet säännölliselle opiskelulle
 • antaa teknistä tukea tai muuta apua tarvittaessa
 • huolehtii opiskelujen aloituksesta ja etenemisestä aikataulussa
 • rohkaisee ja kannustaa oppilasta
 • tukee opiskelutavoitteiden toteutumista omalla toiminnallaan ja ohjauksellaan
 • seuraa oppilaan opintojen etenemistä ja on tarvittaessa yhteydessä opettajaan/opinto-ohjaajaan
 • hakeutuu halutessaan vertaistuen piiriin (Kulkuri-vanhemmat FB-ryhmä)

Etäopiskelu on vaativaa, ja siihen siirtyminen on erityisesti lapselle iso muutos. Päätös etäopiskeluun siirtymisestä tuo vanhemmille suuren vastuun koulunkäynnin sujumisesta, ja sitä on harkittava huolellisesti.

Kannustamme ulkomailla asuvia tai sinne muuttavia perheitä pohtimaan lapselle ja perheen tilanteeseen sopivinta kouluvaihtoehtoa. Jos etäopiskelu sopii perheenne tilanteeseen, tutustu seuraavaksi Kulkurin hakumenettelyyn.

Takaisin sivulle Lapseni ei käy muuta koulua